Sistemi odlučivanja u medicini (OF3SOM/MS1SOM)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Sistemi odlučivanja u medicini (OF3SOM)       
Predavanja - Aleksandra Marjanović
Vežbe - Aleksandra Marjanović