13M051MSC

Metode soft-computing-а

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Metode soft-computing-а       
Predavanja - Željko Đurović, Sanja Vujnović
Vežbe - Aleksandra Marjanović, Sanja Vujnović