13E054MSU

Multivarijabilni sistemi upravljanja (13E054MSU)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Multivarijabilni sistemi upravljanja  I 3+2+0 6
Predavanja - Aleksandar Rakić
Vežbe - Sanja Vujnović