13E054MAS

13E054MAS - Rokovi

Rezultate kolokvijuma i ispita studentkinje i studenti dobijaju putem e-mail liste koja se formira na početku semestra.

Podsetnik sa zadacima za vežbanje i manipulaciju nizovima u Matlabu, studentkinje i studenti mogu pogledati na: Zadaci MAS 2017.pdf. GNU Octave / Matlab rešenje za podsetnik je dostupno: resenjeManipulacijaNizovima.txt.