13E054MAS

13E054MAS - Materijali

Sve materijale studentkinje i studenti će dobiti na vežbama i predavanjima.

Analiza signala se vrši pretežno u programskom paketu Matlab, ali i u GNU Octave-u i Python-u.

Vežbe i predavanja se sastoje iz dva ciklusa i, između ostalog, obuhvataju sledeće celine: