13E054MAS

Metode analize elektrofizioloških signala

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   3+1+1  6
Predavanja i vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69
Lab. vežbe - Nebojša Jovanović

Oglasna tabla se ne koristi. Sva obaveštenja će biti postavljena na sajtu predmeta.

13E054MAS predmet ima za cilj da se teorijska saznanja o obradi biosignala primene u praksi.