Font Size

SCREEN

Cpanel

Metode analize elektrofizioloških signala

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   3+1+1  6
Predavanja - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69
Vežbe i lab. vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69

Oglasna tabla se ne koristi. Sva obaveštenja će biti postavljena na sajtu predmeta.

13E054MAS predmet ima za cilj da se teorijska saznanja o obradi biosignala primene u praksi.

13E054MAS - Obaveštenja

19.07.2020. BESPLATNA I VIRTUELNA JULIACON 2020! Za više informacija o relativnom mladom programskom jeziku Julia i besplatnoj online konferenciji koja sadrži i predavanja koja su od interesa za Metode analize elektrofizioloških signala, pogledati: https://juliacon.org/2020/ i https://pretalx.com/juliacon2020/schedule/#2020-07-29.

Opširnije: 13E054MAS - Obaveštenja

13E054MAS - Materijali

Sve materijale studentkinje i studenti će dobiti na vežbama i predavanjima.

Analiza signala se vrši pretežno u programskom paketu Matlab, ali i u GNU Octave-u i Python-u.

Vežbe i predavanja se sastoje iz dva ciklusa i, između ostalog, obuhvataju sledeće celine:

  • Učitavanje EKG signala iz PhysioBank - banke podataka na internetu
  • Generisanje sintetičkog EKG signala
  • Resemplovanje i korekcija bazne linije biomedicinskih signala
  • Razdvajanje EEG frekvencijskih komponenti: Diferencijalna moždana aktivnost leve i desne hemisfere
  • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: Periodičnost signala
  • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: Usrednjavanje signala
  • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: Filtriranje signala
  • Metode za detekciju QRS kompleksa EKG signala: Pan-Tompkins metoda (originalni rad je dostupan na: https://www.robots.ox.ac.uk/~gari/teaching/cdt/A3/readings/ECG/Pan+Tompkins.pdf)
  • Statističke metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: ICA (eng. Independent Component Analysis)
  • Vremensko frekvencijska analiza signala primenom spektrograma i wavelet transformacije tj. talasića

13E054MAS - Laboratorija

Vežbe na tabli i laboratorijske vežbe iz predmeta 13E054MAS signala se održavaju u laboratoriji 69.

Od školske 2017/18. godine, dodata je nova obavezna vežba (koja se ne ocenjuje), a koja se odnosi se na programiranje i analizu signala u Python programskom jeziku. Zadatke za ovu vežbu u školskoj 2017/18. pod nazivom "Prikaz signala u vremenskom i frekvencijskom domenu i filtriranje signala u Pythonu" studentkinje i studenti mogu pogledati na: MAS3_1.pdf. Takođe, dostupni su i vremenski odbirci signala koji je sniman u laboratoriji 69 na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu - elektrokardiografski signal ekg.txt.

Rešenje za vežbu MAS3_1 u Python-u je takođe dostupno: primerMASresenje.zip.

13E054MAS - Rokovi

Rezultate kolokvijuma i ispita studentkinje i studenti dobijaju putem e-mail liste koja se formira na početku semestra.

Podsetnik sa zadacima za vežbanje i manipulaciju nizovima u Matlabu, studentkinje i studenti mogu pogledati na: Zadaci MAS 2017.pdf. GNU Octave / Matlab rešenje za podsetnik je dostupno: resenjeManipulacijaNizovima.txt.

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054MAS