13E053MIP

Modeliranje i identifikacija procesa (13E053MIP)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Modeliranje i identifikacija procesa (13E053MIP) 
Predavanja - Aleksandra Marjanović   
Vežbe - Uroš Rakonjac

Način polaganja ispita: Ocena iz predmeta se formira na osnovu poena osvojenih na teorijskom delu (70 poena) i računarkom testu (30 poena). Teorijski deo ispita se polaže ili polaganjem dva kolokvijuma (svaki po 35 poena) ili polaganjem integralnog ispita (70 poena) i to:

Računarski test će biti organizovan u svakom ispitnom roku. Poeni osvojeni na testu u junskom i julskom ispitnom roku važe u svakom narednom roku. Ukoliko student nije zadovoljan poenima osvojenim na računarskom delu u junskom ispitnom roku, u julskom ispitnom roku može ponovo raditi test (računa se maksimum između poena osvojenih u junu i julu). Poeni osvojeni na testu u nekom od narednih rokova, važe samo u tom roku.

Da bi student položio odgovarajući deo ispita, mora na njemu imati preko 50% poena.

* Gradivo za prvi kolokvijum podrazumeva gradivo zaključno sa osobinama ETFE procene i perzistentnosti eksitacije.